Projektai

Šeimos mentorius bendruomenėje – kompetencijos ir pasiruošimas jų pripažinimui

Family Mentor in community – competences and readiness for recognition

Šeimos mentorius bendruomenėje – kompetencijos ir pasiruošimas jų pripažinimui

Projekto Nr. 2018-1-LT01-KA204-047030

Projekto pagrindinis tikslas – pasitelkiant tarptautinių partnerių patirtį ir turimą praktiką sukurti inovatyvius metodus, skirtus šeimos mentorių mokymui, kompetencijų įsivertinimui ir pasiruošimą jų pripažinimui.

Projekto veiklos atitinka strategijos „Europa 2020“ iniciatyvą „Naujų įgūdžių ir darbo vietų kūrimo darbotvarkė“, suteikianti žmonėms galimybę ugdyti visą gyvenimą trunkančio mokymosi įgūdžius ir gebėjimus siekiant padidinti dalyvavimą darbo rinkoje. „Europos kovos su skurdu platforma“ yra pavyzdinė iniciatyva, padedanti užtikrinti socialinę ir teritorinę sanglaudą, o kaimo vietovių žmonės, kuriems teikiama pagalba, gali oriai gyventi ir aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime. Projektas, skatinantis bendradarbiavimą ir pasikeitimą partnerių gerąja patirtimi, jungiant bendras iniciatyvas, sukurs ir įgyvendins suaugusiųjų švietimo naujoves ir pasirengimą kompetencijoms pripažinti nacionaliniu ir Europos lygiu. Tai atitinka ES Komisijos „Švietimas ir mokymas 2020“ tikslus, kad visos valstybės narės turi padėti daugeliui suaugusiųjų tobulinti savo kompetencijas.

Projektas bus vykdomas su ES šalių partneriais:

  1. VšĮ Skudutiškio akademija – Lietuva, Vadovaujantis projekto partneris
  2. Regional Federation Familles Rurales in Pays de la Loire – Prancūzija
  3. Fundacja Agencji Sluzby Spolecznej – Lenkija
  4. VšĮ Vilniaus šeimos psichologijos centras – Lietuva
  5. Vestifex Koolituskeskus – Estija
  6. Institute for the Promotion of Development and Training – Ispanija

Projektas siejasi su LR Valstybinės švietimo 2013-2020 metų strategijos pagrindiniu tikslu – paversti Lietuvos švietimą tvariu pagrindu valstybės gerovės kėlimui, ugdyti veržliam ir savarankiškam žmogui, atsakingai ir solidariai kuriančiam savo, Lietuvos ir pasaulio ateitį, šios strategijos 4 tikslą“ garantuojant švietimo sistemos veiksmingumą, sukurti paskatų ir vienodų sąlygų mokytis visą gyvenimą sistemą, grįstą veiksminga pagalba atpažįstant save ir renkantis kelią veiklos pasaulyje. Derinti asmens pasirinkimą su valstybiniu planavimu“ bei šio tikslo pagrindines veiklos kryptis.

Projekto tikslinės grupės:

  1. Pagrindinė tikslinė grupė – andragogai, suaugusiųjų mokytojai / šeimos mentoriai.
  2. Galutiniai naudos gavėjai – šeimos kaimo vietovėse.

 

Projekto trukmė: 2018-09-01 iki 2020-08-31.

Šeimos mentorius: kas jis ir kuo gali būti naudingas?

Lašelis priešistorės

Skudutiškio akademijoje (toliau – SkA), kuri jau trečią dešimtmetį darbuojasi šeimos gerovės srityje, palaipsniui brendo mintys, idėjos apie tai kaip sukurti kuo efektyvesnį pagalbos šeimoms veikimo būdą. Projektas po projekto ryškėjo idėja – pagalba šeimai turi būti šalia, čia pat, koordinuojama asmens, t.y. šeimos mentoriaus, kuris būtų kompetetingas, patikimas, gebantis įžvelgti ir suteikti tai, ko reikia. Tai būtų žmogus, galintis padėti šeimai, susidūrusiai su įvairaus pobūdžio sunkumais.

2017 m. idėja išsikristalizavo iki tarptautinio projekto „Family Mentor in community – competences and readiness for recognition“, vykdomo drauge su penkiais partneriais iš keturių šalių. Šio projekto tikslas – sukurti inovatyvius metodus, skirtus šeimos mentorių mokymui, kompetencijų įsivertinimui ir pasiruošimą jų pripažinimui.

Bendraminčiai

Neabejotina, kad veiklos sėkmė priklauso nuo visų joje dalyvaujančių suinteresuotumo, žinių ir patirties. Šeimos mentorystės tema ir šeimos mentorių statuso pripažinimas aktualus visoms partnerių organizacijoms, kadangi tiesiogiai siejasi su jų pagrindinėmis veiklomis.

SkA, projekto iniciatorius, vykdydama šį projektą, turi galimybę įgyvendinti savo strateginiuose dokumentuose suformuluotus tikslus, t.y. sukurti ir įgyvendinti naujas, šeimos mentorystės paslaugas bei sustiprinti/įvardinti savo darbuotojų (socioedukatorių, vaikų dienos centrų darbuotojų) išskirtines šeimos galių stiprinimo kompetencijas.

LA FÉDÉRATION RÉGIONALE FAMILLES RURALES EN PAYS DE LA LOIRE (Prancūzija) šeimos mentorystės tema yra priemonė užtikrinti visuomenės saugumą ir prevenciją, gerinti santykius tarp kartų. „Familles Rurales“ judėjimas teigia, kad visą dėmesį skiria šeimos tvarumui, kaip svarbiausiai visuomenės gerovei ir gyvenimo kokybei.

FASS (Lenkija) projekto įgyvendinimas pagerina teikiamų paslaugų kokybę, suteikia galimybę perimti tarptautinę patirtį, pasitikrinti tarptautiniu lygmeniu savo teikiamų paslaugų efektyvumą.

VESTIFEX (Estija) labai svarbu plėtoti šeimos mentorystės tarnybą šalies pakraštyje, Estijoje. Organizacija vykdo ilgalaikį andragogikos kursą mokytojams, instruktoriams, pedagogams, socialiniams darbuotojams ir kitiems specialistams, dirbantiems suaugusiųjų mokymo srityje. Tarp mūsų besimokančiųjų buvo daugybė šeimos mentorių (arba palaikymo asmenų, kaip jie yra apibrėžti Estijoje), kuriems kilo daug rūpesčių dėl šeimos mokymo ir  ugdymo, dėl jų veiklos neapibrėžtumo nacionaliniame kontekste.

VILNIAUS ŠEIMOS PSICHOLOGIJOS CENTRAS (Lietuva) šeimos mentorystė svarbi, nes psichologai susiduria su didžiuliu įvairios pagalbos šeimoms poreikiu. Vaikai, konsultuojami psichologo ar psichoterapeuto, dažnai jau turi rimtų sunkumų, neretai pagalba juos pasiekia pavėluotai. Laiku pastebėjus atsirandančias problemas ir prevenciškai imantis veiksmų, būtų realesnė tikimybė užkirsti kelią gilesniems sunkumams ar sutrikimams. Šeimos mentorius galėtų užtikrinti prevenciją, būdamas arti šeimų ir laiku sureaguodamas į atsirandančius sunkumus.

INFODEF (Ispanija) kartu su savivaldos bei kitomis institucijomis rengia praktinius ir politinius darbo su emigrantų šeimomis  modelius, organizuoja specialistų parengimą bei šeimų mokymus (programos „family-learning“). Projekto įgyvendinimas didina organizacijos prestižą ir darbuotojų kompetencijas.

Ką nuveikėme?

Šiuo metu projektas jau artėja pabaigos link, nuveikta nemažai darbų: atlikta partnerių šalių pagalbos šeimoms ir jų  rėmimo analizė, apibrėžta bendra šeimos mentoriaus koncepcija ir kompetencijos, aprašyti kompetencijų vertinimo metodai, pravesta po dvi nacionalines sesijas kiekvienoje šalyje. Baigiamas rengti šeimos mentoriaus pasirengimo kompetencijų vertinimui edukacinės pagalbos ir vertinimo kokybės įvertinimo aprašymas, o  savirefleksijos įrankis „4 žingsniai” pradėtas rengti.

Šeimos mentoriaus „veiklos laukas“

Kaimiškose vietovėse gyvenančios šeimos neretai susiduria su įvairiais sunkumais, kurie mieste dėl prieinamesnės informacijos, didesnio specialistų kiekio būtų išsprendžiami lengviau, greičiau ir paprasčiau.

Kokioms šeimoms gali pagelbėti šeimos metorius?

Tai šeimos, kurios: išgyvena krizę/sunkumus; susiduria su sunkumais natūraliame šeimos gyvenimo etape (santuokinio gyvenimo pradžia, nėštumas, vaiko gimimas ir t.t.); skiriasi; išgyvena ligą, netektį; siekia sutelktumo, kokybiškesnių santykių; yra naujakuriai; šeimos, kurių nariai emigravo ar dėl darbo pobūdžio būna ilgame išsiskyrime ir kita.

Kuo šeimos mentorius gali būti naudingas?

Šeimos mentoriaus veiklos tikslas – palaikyti šeimas ir jas vesti, siekiant stiprinti šeimos emocinę, psichologinę ir socialinę gerovę. Mentorius šeimoms pagelbėti gali jas konsultuodamas, dalindamasis informacija, mokydamas, tarpininkaudamas. Konsultuodamas šeimą, mentorius padeda spręsti įvairias šeimai ar atskiriems šeimos nariams kylančias problemas, įveikti sunkumus ar siekti išsikeltų tikslų. Šeimos mentorius, matydamas, kad jo žinių ir gebėjimų nepakanka situacijai pagerinti, gali nukreipti šeimą pas kitus specialistus – porų konsultantą, vaikų psichologą ar kt. Šeimos mentorius šeimai gali suteikti ir konkrečių žinių (mokyti) pvz., apie vaiko raidą, šeimos gyvenimo ciklą, krizes ir pan., padėti ugdant trūkstamus įgūdžius pvz., konfliktų sprendimo, tėvystės ir pan. Šeimos mentorius gali pagelbėti šeimai ne tik tada, kai ją ištinka vidinės krizės ar problemos, bet ir tuomet, kai šeima atsiduria naujoje bendruomenėje arba pati ieško naujos bendruomenės, kaip pvz.: pagalbos nuo alkoholio priklausomų žmonių šeimos nariams. Tokiu atveju šeimos mentorius, atlikdamas fasilitatoriaus vaidmenį bendradarbiauja, tarpininkauja, padeda grupei ar bendruomenei suvokti savo tikslus ir koordinuoti veiksmus siekiant jų, padeda užmegzti ir palaikyti ryšį tarp šeimos ir bendruomenės.

Svarbiausias šeimos mentoriaus tikslas bendraujant su šeima – atrasti ir panaudoti vidinius ir išorinius resursus šeimos sunkumų sprendimui ar tikslų siekimui.

Projekto pavadinimas „Family Mentor in community – competences and readiness for recognition“

Projekto sutarties numeris 2018-1-LT01-KA204-047030 

Projekto koordinatorius VšĮ Skudutiškio akademijos direktorė Nijolė Butkevičienė

VšĮ Skudutiškio akademijos  projektų koordinatorė  Lina Bogušienė

Naujienos

Išvyka į Safari parką

Nors oras buvo blogas, bet vaikai labai džiaugėsi galėdami apsilankyti Safari parke ir iš arti pamatyti tiek daug gyvūnų. 

Plačiau

Sporto diena

Antalgės vaikų dienos centre vyko sporto diena. Vaikai dalyvavo įvairiose rungtyse, ieškojo lobio bei džiaugėsi laimėtais prizais. Daugiau  įspūdžių galite rasti Facebook paskyroje: https://www.facebook.com/groups/5002063539865979

Plačiau

Išvyka į G. ir G. Kriugiškių kaimo turizmo sodybą

Antalgės vaikų dienos centro vaikai keliavo į G. ir G. Kriugiškių kaimo turizmo sodybą.  Sodyboje jų laukė daug įspūdžių bei dalyvavimas įvairiose rungtyse, ieškant paslėpto lobio. Daugiau šios kelionės įspūdžių galite rasti Facebook paskyroje: https://www.facebook.com/groups/5002063539865979

Plačiau